Provozovatel – Kdo jsme?

Jsme společnost Ing. Lukáš Záň, Mezihradská 1309/75, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko, IČO: 48291595, DIČ: 1081832103, („Provozovatel“) a vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a legislativou Evropské unie a v maximální míře dbáme na soukromí vás, našeho návštěvníka („Dotčená osoba“) a na ochranu vašich osobních údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme.

Důvody zpracování osobních údajů

Zpracovávání získaných a poskytnutých osobních údajů je součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracovávání bychom našim návštěvníkům, klientům a ostatním dotčeným osobám nemohli poskytnout naše služby v požadovaném rozsahu.

Základ pro zpracování osobních údajů

Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě zákona (tedy i bez souhlasu dotyčné osoby) nebo na základě souhlasu dotyčné osoby.

Zpracovávání osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez vašeho souhlasu můžeme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely výkonu naší činnosti. Základem pro takové zpracovávaní vašich osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naši činnost (službu).

Pokud neexistuje zákonný důvod pro zpracovávání osobních údajů bez vašeho souhlasu, zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vámi uděleného souhlasu.

Zveřejňování údajů třetím osobám

Námi zpracovávané vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími stranami, za předpokladu, že je to nezbytné k plnění našeho závazku vůči vám, našim klientům nebo k poskytování našich služeb. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany vašich osobních údajů.

Osobní údaje dotyčné osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Přenos osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za zajišťující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů.

Nakládání s osobními údaji

Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje buď manuálně nebo za využití elektronických systémů. Provozovatel přijal všechna potřebná a nezbytná opatření nejen technického nebo i personálního a kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany vašich osobních údajů byla co nejvyšší.

Práva dotyčné osoby

Dotčená osoba má právo:

  1. požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby
  2. na opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů
  3. namítat proti zpracování osobních údajů
  4. pro přenosnost osobních údajů
  5. podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
  6. svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Jakékoliv dotazy související s ochranou vašich osobních údajů nám můžete zaslat na email: obchod@drevozet.cz nebo přímo na adresu provozovatele.

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotčené osoby.

Pro využití práva být zapomenut, úpravu údajů nebo přístup ke svým údajům, klikněte zde.

Soubory cookie

O souborech cookie a změně vašich nastavení se dočtete více zde na podstránce Nastavení cookies.