Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a provozovatelem Drevozet.cz, Ing. Lukáš Záň, se sídlem Mezihradská 1309/75, 026 01 Dolní Kubín, IČO 48291595. Kontaktní údaje: mobil: +421 911 338 204, e-mail: obchod@drevozet.cz. Kupujícím je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránce www.drevozet.cz. Kupující musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje.

Provozovatel Drevozet.cz je výrobce produktů, které se nacházejí na jeho webstránce a rovněž zprostředkovává prodeje pro své obchodní partnery (dodavatele).

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu www.drevozet.cz a dále se zavazuje, že uvedené ceny jsou skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí.

Na obchodní vztahy (jako i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, . 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji , zákon č . 250/2007 o ochraně spotřebitele.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Každá objednávka, kterou kupující generuje (tzn. vybere patřičné zboží a vyplní objednávkový formulář), je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, jejíž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na stránce www.drevozet.cz v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako “cena”, která se dále snižuje o případnou množstevní slevu, pokud je v době odeslání objednávky poskytována.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, ve které potvrdí doručení objednávky. Kupujúci sám nemá možnosť objednávku zrušiť – túto akciu môže zabezpečiť len predávajúci, a to len po predchádzajúcej dohode s kupujúcim (napr. z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne, prípadne z dôvodu nemožnosti autorizácie skutočnej identity kupujúceho). Zrušení objednávky je účinné a možné pouze, je-li prodávajícímu doručena žádost o zrušení objednávky dříve, než prodávající předal zboží k přepravě kupujícímu.

Internetový obchod www.drevozet.cz obsahuje všechny informace potřebné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak jsou vymezeny v občanském zákoníku. Obsahuje vždy název výrobku, (případně kód), hlavní charakteristiku a cenu výrobku. Pokud není uvedeno jinak, ceny uvedené na stránce jsou konečné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a záležitostí.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.drevozet.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je žádným jiným třetím stranám. Prodávající prostřednictvím svých obchodních partnerů dodává kupujícímu spolu se zbožím Fakturu (či jiný daňový doklad). Tyto doklady zároveň slouží kupujícímu jako dodací i záruční list. Kupující je povinen dodané zboží a připojený daňový doklad (Faktura nebo Paragon) po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně nebo o. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem uvedeným na faktuře nebo Paragonu, nebo jsou-li tyto nesprávně vyplněny. V oznámení reklamace je kupující povinen specifikovat závady. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu www.drevozet.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka výrobci (např. při vystavení „Záručního listu“), se provozovatel zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné poskytovat jakékoliv informace osobního charakteru. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 29. listopadu 2017

Podmínky pro dopravu

 1. Místem plnění smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem, s využitím služeb třetích subjektů (kurýrní služba) nebo dodá zboží vlastními prostředky, nebo na základě dohody s kupujícím bude zboží připraveno předem dohodnutého dodávajícího, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.
 2. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu nebo předáním zboží k přepravě přepravci (kurýrovi). Cena za dopravu je uvedena v objednávce. Cena za dopravu může být provozovatelem upravena, v takovém případě je provozovatel povinen tuto změnu oznámit kupujícímu buď telefonicky nebo e-mailem před dodáním zboží.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na kupujícího, který má výrobky a služby v držení má kupující všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.
 4. Provozovatel dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době po přijetí elektronické objednávky, dodací lhůty jsou uvedeny na web stránce provozovatele nebo je provozovatel sdělí kupujícímu mailem nebo telefonicky. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků provozovatele mají uváděné termíny dodávek orientační charakter. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že provozovatel není schopen dodat kupujícímu veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí provozovatel o této věci v co nejkratší době kupujícího a sdělí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání alternativního zboží.
 5. Zboží je při dopravě bezpečně zabaleno v krabici a přelepeno páskou. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto potvrdit na přepravním listu. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Jakékoli pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány. Přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně zboží. Cena za dopravu je uvedena buď na web stránce www.drevozet.cz nebo bude vypočtena individuálně dle dodací adresy zákazníka. Zákazník bude o ceně dopravy informován v co nejkratším možném čase po vyplnění objednávky. Objednávky se realizují okamžitě v případě, že je zboží na skladě. V případě, že se zboží nedistribuovalo z důvodu nedostatku na skladě, distribuuje se okamžitě po jeho dodání na sklad.
 6. Provozovatel je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za zboží, a to bez ohledu na to, že vlastnictví ke zboží a službám ještě nepřešlo na kupujícího. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.
 7. Provozovatel dodá kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy.
 8. Vyhrazujeme si právo změnit cenu za dodání zboží kurýrní službou, o čemž Vás budeme informovat telefonicky nebo mailem před uzavřením smluvního vztahu.

Tyto dodací podmínky nabývají účinnosti dnem: 29. listopadu 2017

Reklamační podmínky

 1. Reklamace jsou vyřizovány dle platných právních předpisů Slovenské republiky.
 2. V případě doručení poškozeného zboží má kupující právo žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.
 3. Kupující (spotřebitel) má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od data doručení v neporušeném stavu včetně obalů a dokladů, které byly dodány spolu s ním.
 4. Provozovatel www.drevozet.cz nepřebírá vrácené zboží prostřednictvím dobírkové služby. Kupující v případě vrácení zboží je povinen zaslat zboží formou běžného nebo obchodního balíku poštou nebo zasilatelskou společností.
 5. V případě splnění podmínek pro vrácení zboží bude kupujícímu vrácena celá částka, kterou za zboží zaplatil. Po dohodě může být navrácení částky uskutečněno formou výměny za jiné zboží v odpovídající hodnotě, které bude zasláno buď s další objednávkou zákazníka nebo samostatně. Pokud se zboží zasílá samostatně (v případě výměny zboží), neúčtuje se poštovné a balné.
 6. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je kupující povinen napsat reklamační email a vyčkat na pokyny prodávajícího a následně doručit reklamované zboží čisté, mechanicky nepoškozené, zabalené spolu s fakturou prodávajícímu. Po úspěšném odeslání reklamačního emailu obdrží kupující od prodávajícího potvrzení přijetí reklamace na email. Při uplatnění záruky kupující kontaktuje prodávajícího pro upřesnění uplatnění reklamace.
 7. Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající oznámí výsledek vyřízení reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (emailem, poštou). Kopii reklamačního protokolu odešle prodávající kupujícímu spolu se zbožím, resp. mu ji předá osobně při převzetí reklamovaného zboží. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované, notifikované nebo akreditované osobě.
 8. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách nebo byl-li převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.
Tyto podmínky vstupují v platnost dnem: 29. listopadu 2017